Loading

About the project

”Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków” – mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji. Projekt ponadnarodowej mobilności uczniów.

Blog „Taste like Greece” został przygotowany przez uczestników projektu „”Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków” – mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji”.

Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie, Polska. Szkołą partnerską, pełniącą funkcję instytucji przyjmującej, jest Platon School w Katerini, Grecja.

W ramach projektu 20 uczniów z Polskiej szkoły odbywa 13-dniowąmobilność edukacyjną do Grecji, podczas której uczniowie realizują innowacyjny program, poświęcony tworzeniu profesjonalnej strony internetowej – bloga kulinarnego. Podczas wspólnych zajęć z uczniami z Grecji, młodzież poznaje m.in. zasady projektowania i tworzenia stron internetowych, zasady przygotowywania tekstów na potrzeby stron internetowych, kreatory stron www, a także zwiększa wiedzę na temat kuchni, kultur i społeczeństw krajów partnerskich. Oprócz zajęć stacjonarnych uczestnicy biorą udział w wycieczkach, zajęciach terenowych i warsztatach, podczas których poznają Grecję i sam region Riwiery Olimpijskiej.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników.

Inicjatywa „„Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków” – mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu w serwisie I LO w Głownie.

”Cultural salad of Polish-Greek tastes”- mobility of students of 1st Secondary School in Głowno to a partner school in Greece. Transnational mobility of pupils.

The blog „Taste like Greece" was prepared by participants of the project ”Cultural salad of Polish-Greek tastes”- mobility of students of 1st Secondary School in Głowno to a partner school in Greece.

The project is implemented by the 1st Secondary School in Glowno, Poland. Partner school, acting as the host institution, is the Platon School in Katerini, Greece.

As part of the project, 20 students from a Polish school take a 13-day course on educational mobility to Greece, during which students are taking part in an innovative a program devoted to creating a professional website – a culinary blog. During joint activities with students from Greece, young people get to know, among others design rules and creating websites, the principles of preparing texts for the needs of websites, website builders, and increases knowledge on the subject the cuisines, cultures and societies of the partner countries. In addition to classroom classes, participants take part in excursions, field activities and workshops during which they get to know Greece and the Olympic Riviera region.

The main goal of the project is to strengthen key competences participants.

The initiative “Cultural salad Polish-Greek tastes „- mobility of students of the 1st Secondary School in Glowno to a partner school in Greece ”is carried out as part of the project „Transnational mobility of pupils", funded by the European Social Fund under the Operational Program Knowledge Education Development.

More info.